گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح درس- تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب-کارشناسی تولید و ژنتیک گیاهی


تاریخ : 1402/11/28
بازدید : 15

بسمه تعالی

خلاصه طرح درس

عنوان درس: تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب

دانشکده: کشاورزی

گروه آموزشی:  زراعت و اصلاح نباتات

مدرس: محسن موحدی دهنوی

تعداد واحد: 2

نوع واحد:  نظری5     عملی5

درس پیشنیاز:

رشته: تولید و ژنتیک گیاهی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

سال تحصیلی: 14021

سال تصویب سرفصل در شورای برنامه‌ریزی وزارت: 96

تاریخ تأیید طرح درس در گروه:

 

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با روش‌های تولید گیاهان زراعی در مناطق با محدودیت منابع آبی

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه و تعاریف و اهداف درس

2

معرفی اقلیم ایران با تأکید بر مناطق خشک و نیمه خشک- طبقه بندی اقلیمی

3

خصوصیات مناطق خشک و نیمه خشک

4

تأثیر عوامل اقلیمی در زراعت  مناطق کم آب

5

تبخیر و تعرق در تولید مناطق کم آب

6

شرایط مناسب خاک در تولید مناطق کم آب

7

 ذخیره سازی وحفاظت رطوبت در خاک

8

آیش   

9

تناوب زراعی در شرایط مناطق کم آب

10

انتخاب محصول در تناوب زراعی در شرایط مناطق کم آب

11

تهیه بستر در شرایط مناطق کم آب

12

کاشت در شرایط مناطق کم آب

13

تغذیه گیاه در شرایط مناطق کم آب

14

سمینار کلاسی فصول منتخب از کتاب زراعت کم آب در ایران، راهبردها و کاربردها

15

سمینار کلاسی فصول منتخب از کتاب زراعت کم آب در ایران، راهبردها و کاربردها

16

سمینار کلاسی فصول منتخب از کتاب زراعت کم آب در ایران، راهبردها و کاربردها


 

 

منبع اصلی درس:

زراعت کم آب در ایران، راهبردها و کاربردها، تهیه و تدوین دکتر کوچکی و دکتر خواجه حسینی. 1395. جهاد دانشگاهی مشهد

سایر منابع مورد استفاده:

1- دیمکاری،  دکتر محمد علی رستگار، نشر برهمند

2- زراعت نوین، دکتر کوچکی و دکتر خواجه حسینی

3- اصول و عملیات دیمکاری، ترجمه دکتر راشد محصل و دکتر کوچکی، جهاد داشگاهی مشهد

4- به زراعی و به نژادی در زراعت دیم، ترجمه دکتر کوچکی، جهاد دانشگاهی مشهد.

 

نحوه ارزشیابی :

فعالیت کلاسی

آزمون‌های موضوعی

آزمون میانی

تمرین‌ها

پروژه و گزارش

آزمون پایانی

5

5

5

5

5

5

سهم تقریبی هر ارزشیابی (%):

10

 

40

10

 

40

مقررات درس:

رعایت مقررات آموزشی دانشگاه، اعم از حضور در کلاس و شرکت در آزمون‌ها و انجام تمرین‌های هفتگی  الزامی است.