گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح درس- فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش- دکتری


تاریخ : 1402/11/28
بازدید : 15

بسمه تعالی

خلاصه طرح درس

عنوان درس: فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش

دانشکده: کشاورزی

گروه آموزشی:  زراعت و اصلاح نباتات

مدرس: محسن موحدی دهنوی

تعداد واحد: 2

نوع واحد:  نظری5     عملی5

درس پیشنیاز:

رشته:   آگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی

مقطع تحصیلی: دکتری

سال تحصیلی: 14021

سال تصویب سرفصل در شورای برنامه‌ریزی وزارت: 96

تاریخ تأیید طرح درس در گروه:

 

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاهان زراعی به تنش‌های غیر زنده و زنده

ردیف

رئوس مطالب

 

1

مقدمه و تعاریف و اهداف درس

 

2

تحمل خشکی در گیاهان زراعی: از فیزیولوژی تا ژنومیک

 

 

3

ادامه تحمل خشکی در گیاهان زراعی: از فیزیولوژی تا ژنومیک

 

 

4

تنش شوری: محدودیت‌های فیزیولوژیکی و سازوکارهای سازگاری

 

 

5

ادامه تنش شوری: محدودیت‌های فیزیولوژیکی و سازوکارهای سازگاری

 

 

6

ادامه تنش شوری: محدودیت‌های فیزیولوژیکی و سازوکارهای سازگاری

 

7

گونه‌های اکسیژن فعال و نقش آن‌ها در تنش اکسیداتیو گیاه

 

 

8

ادامه گونه‌های اکسیژن فعال و نقش آن‌ها در تنش اکسیداتیو گیاه

 

 

9

ادامه گونه‌های اکسیژن فعال و نقش آن‌ها در تنش اکسیداتیو گیاه

 

 

10

تنش دمای بالا در گیاه: پیامدها و راهبردهای حفاظت از دستگاه‌های فتوسنتز

 

11

تنش سرما و یخزدگی در گیاه

 

12

ادامه تنش سرما و یخزدگی در گیاه

 

13

تنش گیاه تحت pH غیر بهینه خاک

 

14

سمیت فلزات سنگین در گیاهان

 

15

ارایه سمینار کلاسی

 

16

ارایه سمینار کلاسی

 


منبع اصلی درس:

Plant Stress Physiology, 2nd Edition. 2017. Edited by Sergey Shabala

سایر منابع مورد استفاده:

منابع فارسی و انگلیسی مرتبط به تنش‌های محیطی

نحوه ارزشیابی :

فعالیت کلاسی

آزمون‌های موضوعی

آزمون میانی

تمرین‌ها

پروژه و گزارش

آزمون پایانی

5

5

5

5

5

5

سهم تقریبی هر ارزشیابی (%):

 

 

40

 

20

40

مقررات درس:

رعایت مقررات آموزشی دانشگاه، اعم از حضور در کلاس و شرکت در آزمون‌ها و انجام تمرین‌های هفتگی  الزامی است.