گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح درس-روش‌های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی


تاریخ : 1402/11/28
بازدید : 24

بسمه تعالی

خلاصه طرح درس

عنوان درس: روش‌های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشکده: کشاورزی

گروه آموزشی:  زراعت و اصلاح نباتات

مدرس: محسن موحدی دهنوی

تعداد واحد: 2

نوع واحد:  نظری5     عملی5

درس پیشنیاز:

رشته:   آگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی

مقطع تحصیلی: دکتری

سال تحصیلی: 14021

سال تصویب سرفصل در شورای برنامه‌ریزی وزارت: 96

تاریخ تأیید طرح درس در گروه:

 

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با دستگاه‌ها و روش‌های اندازه گیری صفات فیزیولوژیک در آزمایشگاه

ردیف

رئوس مطالب

 

1

آشنایی با وسایل و تجهیزات و مواد موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی-اصول ایمنی در آزمایشگاه

 

2

آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری کلروفیل و کارتنوئید برگ

 

 

3

آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری پرولین و قندهای محلول برگ

 

4

آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری  محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت‌ها و پتانسیل آب برگ

 

5

آشنایی با روش‌های تهیه محلول هوگلند و کشت بدون خاک

 

6

آشنایی با روش‌های اعمال تنش‌های اسمزی شوری و خشکی در محلول هوگلند

 

7

آشنایی با روش‌های اندازه گیری مالون دی آلدهید برگ

 

8

آشنایی با روش‌های تهیه عصاره گیاهی برای اندازه گیری عناصر

 

9

آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم برگ

 

10

استخراج روغن از دانه با دستگاه سوکسله

 

11

استخراج اسانس با دستگاه کلونجر

 

12

اندازه گیری آنزیمهای آنتی اکسیدان-CAT

 

13

اندازه گیری آنزیمهای آنتی اکسیدان-SOD

 

14

آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری پروتئین محلول برگ

 

15

آشنایی با تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی

 

16

آشنایی با نوشتن گزارش علمی حاصل از نتایج آزمایش

 


منبع اصلی درس:

دستورالعمل‌های به روز مقالات علمی

 

سایر منابع مورد استفاده:

دستورالعمل آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی-تهیه شده توسط مدرس درس

نحوه ارزشیابی :

فعالیت کلاسی

آزمون‌های موضوعی

آزمون میانی

تمرین‌ها

پروژه و گزارش

آزمون پایانی

5

5

5

5

5

5

سهم تقریبی هر ارزشیابی (%):

 

 

 

 

100

 

مقررات درس:

رعایت مقررات آموزشی دانشگاه، اعم از حضور در آزمایشگاه و پیگیری اندازه‌گیری صفات فیزیولوژیک