گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس اکولوژی تولید
فایل ضمیمه طرح درس علفهای هرز و کنترل آنها
فایل ضمیمه طرح درس مبانی مدیریت علفهای هرز
فایل ضمیمه طرح درس مدیریت تلفیقی علفهای هرز

تاریخ : 1403/01/19
بازدید : 13

اکولوژی تولید
مبانی و مدیریت علف های هرز
علف های هرز و کنترل آنها
مدیریت تلفیقی علف های هرز