مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

درس بناهای آبی

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نمودارها و جدول های مفید
فایل ضمیمه معرفی درس بناهای آبی 3972
فایل ضمیمه تمرین ش.2 بناهای آبی
فایل ضمیمه نمرات درس بناهای آبی 3972

تاریخ : 1396/07/17
بازدید : 1578

قابل توجه دانشجویان محترم درس بناهای آبی:
مکان تشکیل کلاس یکشنبه 10 تا 12 از 403 به 202 انتقال یافته است.