مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه پوستر پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

تاریخ : 1398/02/26
بازدید : 49

پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات