سیدپدرام پورنادری
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استادیار

انتشارات


تاریخ : 1395/04/26
بازدید : 65