غلامرضا زنده بودی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

صفحه اصلي

زمان امتحان انتقال آب
تاریخ : 1399/04/03
بازدید : 234

امتحان غیرحضوری
تاریخ : 1399/03/12
بازدید : 249

انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)
تاریخ : 1399/01/24
بازدید : 198

سیستم های انتقال آب
تاریخ : 1399/01/24
بازدید : 470

ریاضی پیشرفته یک
تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 265