گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

:: طرح درس
تاریخ : 1403/02/06
تعداد صفحات : 3