نادر ستوده
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي

اصول پیرومتالورژی
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 318

سوخت و انرژی
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 249

مطالب ویژه
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 245