گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي

درس پروکاریوت‏های بیماری‏زای گیاهی
تاریخ : 1402/12/21
بازدید : 15

درس بیماری های مهم درختان میوه
تاریخ : 1402/12/21
بازدید : 11

درس برهمکنش گیاه-میکروارگانیسم
تاریخ : 1402/12/21
بازدید : 17

درس ویروس‌شناسی گیاهی مقدماتی
تاریخ : 1402/12/21
بازدید : 12

انتشارات
تاریخ : 1395/04/26
بازدید : 580