گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - نماتدشناسی
مرتبه علمي : استاد تمام

صفحه اصلي