مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

:: نشانی ایمیل:fazeli@yu.ac.ir
تاریخ : 1402/03/13
تعداد صفحات : 0