مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات
تاریخ : 1398/02/26
بازدید : 49

:: نشانی ایمیل:fazeli@yu.ac.ir
تاریخ : 1398/06/02
تعداد صفحات : 0