ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

صفحه اصلي

حالت جامد پیشرفته ۱
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 15

فیزیک ۱ رشته فیزیک
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 31

فیزیک ۱ مهندسی
تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 24