گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

سوابق اجرایی

:: نماينده انجمن شيمي ايران در دانشگاه ياسوج

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده دانشكده علوم پايه در شوراي انتشارات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس آزمايشگاه مركزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده انجمن شيمي ايران در دانشگاه ياسوج

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده دانشكده علوم پايه در شوراي انتشارات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس آزمايشگاه مركزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده انجمن شيمي ايران در دانشگاه ياسوج

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماينده دانشكده علوم پايه در شوراي انتشارات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رييس آزمايشگاه مركزي

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رییس آزمایشگاه مرکزی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه یاسوج
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2