• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محمود اکبری چهار راه گشین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akbari
حمداله اکوانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akvani
علی باقری دولت آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
شماره اتاق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bagheri
رضا دهبانی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehbanipour
علیرضا سمیعی اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samiee
مجتبی شریعتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Shariati
علی مختاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mokhtari
جاسب نیکفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikfar