• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محسن آرمین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آبخیزداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/armin
امیر احمدپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ahmadpour
مصطفی احمدوند
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadvand
ابراهیم ادهمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : خاك شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/adhami
شهرزاد ازهاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azhari
سهراب الوانی نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alvaninezhad
رضا امیری فهلیانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/amiri
حمیدرضا اولیائی
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : خاك شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/oliaei
محمدرضا بحرینی بهزادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahreini
حمیدرضا بلوچی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/balouchi
سیامک پارسائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parsaei
علی جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.jafari
شاهرخ جهان بین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jahanbin
حبیب اله چاره گانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/charegani
جواد حبیبی زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/habibizad
مصطفی حقانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/haghani
مختار خواجوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khajavi
علیرضا خوشرو
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khoshrou
مسعود دهداری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehdari
رقیه ذوالفقاری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zolfaghari
محمد رحمانیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم خاک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Rahmanian
رسول رضایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق _
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.rezaei
موسی زرین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم زیست پزشکی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zarin
مریم شریف زاده
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.sharifzadeh
امین صالحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.salehi
علیرضا صالحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salehi
امین صدارتیان جهرمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
دانشکده کشاورزي، طبقه سوم، گروه گياهپزشکي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sedaratian
مهدی صدروی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sadravi
محمد صدقی اصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : سازه های آبی كشاورزی و منابع
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sedghiasl
فرهاد صمدیان کرج آباد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samadian
محمد عبدالهی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : نماتدشناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/abdollahi
هوشنگ فرجی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/faraji
محسن فرزین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آبخیزداری
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Farzin
پیام فیاض
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fayyaz
فریبا قادری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaderi
مصطفی قادری زفره ئی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.ghaderi
مجتبی قانع جهرمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghane
حجت اله لطیف منش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Latifmanesh
مصطفی محقق دولت آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohaghegh
حجت اله محمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/h.mohammadi
علی مرادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/moradi
اسد معصومی اصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/masoumiasl
مهرداد معمار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/memar
علیرضا منفرد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
ما براي آنکه ايران گوهري تابان شود خون دل ها خورده ايم
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Monfared
محسن موحدی دهنوی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/movahedi
محمدرضا میرزائی قره لر
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirzaei
امین میرشکاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باغبانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirshekari
رضا نقی ها نجف آبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : میكروبیولوژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/naghiha
مهدی نوری پور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nooripour
محمد هوشمند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hoshmand
مرتضی کردی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم دامی
بنام خالق مهرباني که اصلاح همه امور به دست اوست.
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Kordi
آیت اله کرمی کالوس
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : اقتصاد كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.karami
علی نقی کشتکاران
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/keshtkaran
علیرضا یدوی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/yadavi