• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
حمید اسکندری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eskandari
پوریا امیدوار
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/omidvar
محمدحسین بازیارمنصور خانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bazyar
مصیب برناپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Bornapour
محمد بنیادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bonyadi
منصور پرویزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvizi
محمد پروین نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانش دژ استوار در مقابل طوفان جهل است
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvinnia
عبدالرسول پوران فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pouranfard
سیدپدرام پورنادری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pournaderi
سعادت جمالی آرند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Jamali
شهاب الدین حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق: 37
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hatami
سعید حراستی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/harasati
راضیه حیاتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hayati
علی اکبر حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/al.heidari
فاطمه حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fa.heidari
پرویز درویشی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/darvishi
علی اکبر دسترنج
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dastranj
عباس دهقانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehghani
مسعود رابطی مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
ساختمان شماره 1 فني و مهندسي-اتاق آموزش قديم دانشکده
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rabeti
بهروز رحمانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/b.rahmani
محمودرضا رحیمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rahimi
کیوان رحیمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق: ساختمان شماره 1مهندسي طبقه همکف
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rahimizadeh
بهمن روائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
يا حق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ravaei
علی محمد روستا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران- سازه
دانشکده مهندسي- ساختمان شماره يک- طبقه همکف- اتاق101- تلفن: 5125 3100-074
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rousta
عبدالرضا زارع
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zare
مهدی زمانی لنجانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zamani
سید محمد زمانی نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zamaninezhad
غلامرضا زنده بودی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق 134
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zendehbodi
نادر ستوده
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/setoudeh
محمد سجاد نژاد
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی متالورژی و مواد
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sajjadnejad
دکتر مهناز سینائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sinaei
حکیمه شریفی فرد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sharififard
یونس شکاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shekari
سیما ضیائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ziaei
علی طیبی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/tayebi
کاوس عباسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی هسته ای
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/abbasi
علی علی پور منصور خانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alipour
محمد علی عسکری زمانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/aliaskari
محمد غلامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gholami
مهدی فاضلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
باسمه تعالي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fazeli
صادق فدایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fadaei
کورش گودرزی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق : 113
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/goudarzi
اصغر لشنی زادگان
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/lashnizadeghan
عباس محصل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohassel
وحید مددی اورگانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ساختمان فني و مهندسي شماره 1
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/madadi
حسین منتصری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/montaseri
امین موسائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosaei
روح اله موسوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.mosavi
عباس نیک نژاد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
E-mail: Aniknejad@yu.ac.ir
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/niknezhad
شمس الدین هاشمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hashemi
هجیر کریمی مداب
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karimi