گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

مقالات

نوع مقاله :
:: Bulk polymer nanoparticles containing 5 10 15 20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)-porphyrin for fast and highly selective separation of mercury ions

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : MICROCHIMICA ACTA
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 791
صفحه پایان : 799

مجتبي شمسي پور, حميدرضا رجبي, محمدحسن بيضاوي, هاشم شرقي
:: Comparative study of different systems for adsorption and catalytic oxidation of hexamine in industrial wastewaters

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 45

نويد زماني, حميدرضا رجبي, مهدي تقديري, امير سهيل فخايي, وحيد وطن پور
:: Pure and Fe -doped ZnS quantum dots as novel and efficient nanophotocatalysts Synthesis characterization and use for decolorization of Victoria blue R

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1154
صفحه پایان : 1161

مجتبي شمسي پور, حميدرضا رجبي, اميد خاني
:: Preparation of a novel potassium ion imprinted polymeric nanoparticles based on dicyclohexyl 18C6 for selective determination of K ion in different water samples

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 3374
صفحه پایان : 3381

حميدرضا رجبي, مجتبي شمسي پور, سيد مهدي پورمرتضوي
:: Selective spectrofluorimetric determination of sulfide ion using manganese doped ZnS quantum dots as luminescent probe

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 256
صفحه پایان : 262

حميدرضا رجبي, م شمسي پور, علي خسروي, 1 خاني, محمد حسن يوسفي
:: High-performance pure and Fe3 -ion doped ZnS quantum dots as green nanophotocatalysts for the removal of malachite green under UV-light irradiation

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 370
صفحه پایان : 378

حميدرضا رجبي, اميد خاني, مجتبي شمسي پور, وحيد وطن پور
:: On-line ow injection solid phase extraction using imprinted polymeric

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 330
صفحه پایان : 337

مجتبي شمسي پور , حميدرضا رجبي, زاهدي ميرمهدي, محمود روشني
:: Study of photocatalytic activity of ZnS quantum dots as efficient nanoparticles for removal of methyl violet Effect of ferric ion doping

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 260
صفحه پایان : 267

مجتبي شمسي پور, حميدرضا رجبي
:: Pure zinc sulfide quantum dot as highly selective luminescent probe for determination of hazardous cyanide ion

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 139
صفحه پایان : 145

مجتبي شمسي پور, حميدرضا رجبي
:: Highly selective detection of dopamine in the presence of ascorbic acid and uric acid using thioglycolic acid capped CdTe quantum dots modified electrode

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 24

محمود روشني, مجتبي شمسي پور, حميدرضا رجبي
:: Study of capping agent effect on the structural optical and photocatalytic properties of zinc sulfide quantum dots

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 22

حميدرضا رجبي, محمد فارسي
:: تهيه و كاربرد نقاط كوانتومي سولفيد روي به عنوان نانوفوتوكاتاليست سبز و موثر جهت تخريب نوري رنگ كريستال ويولت

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : NANOTECHNOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 13

حميدرضا رجبي, محمد فارسي
:: Surface modified magneticnanoparticlesasefficient andgreensor-bents Synthesis characterization andapplicationfortheremovalofanionic dye

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 13

حميدرضا رجبي, هومان ارجمند, سيد جعفر حسيني, حسن نصرآبادي
:: Graphene quantum dots as novel and green nano-materials for the visible-light-driven photocatalytic degradation of cationic dye

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 102
صفحه پایان : 109

محمود روشني, مريم السادات ماوايي, حميدرضا رجبي
:: Synthesis characterization and application of ion imprinted polymeric nanobeads for highly selective preconcentration and spectrophotometric determination of Ni ion in water samples

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 52

حميدرضا رجبي, سهام رزم پور

1 2 3 4 5