Alphabetical
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
v
y
z
Alireza Yadavi
Academic : Associate Professor
Field : Agronomy and Plant Breeding
Office: ___
Home Page: cv.yu.ac.ir/yadavi
Enayatolah Yazdan Kish
Academic : Assistant Professor
Field : Physics
Office: ___309
Home Page: cv.yu.ac.ir/yazdan
Fakhri Yousefi
Academic : Professor
Field : Physical chemistry
Office: ___
Home Page: cv.yu.ac.ir/yousefi