گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

مقالات

نوع مقاله :
:: Sonochemical-assisted synthesis of copper oxide nanoparticles with the plant-mediated approach and comparative evaluation of some biological activities

سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Environmental Science and Pollution Research, 1-14
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Green synthesized silver nanoparticles using Malva Malva sylvestris as a potential management strategy for root-knot nematode Meloidogyne javanica on tomato Solanum lycopersicum

سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Crop Protection
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Flame atomic absorption spectrometric determination of trace amounts of heavy metal ions after solid phase extraction using modi ed sodium dodecyl sulfate coated on alumina

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 121
صفحه پایان : 127

اردشير شكرالهي, مهر اورنگ قايدي, حميدرضا رجبي
:: Highly selective and sensitized spectrophotometric determination of iron (III) following potentiometric study

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : ANNALI DI CHIMICA
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 823
صفحه پایان : 836

حميدرضا رجبي
:: Selective and sensitive spectrophotometric method for determination of sub-micro-molar amounts of aluminium ion

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 642
صفحه پایان : 648

حميدرضا رجبي
:: Potentiometric study of binary complexes of methyl 2-pyridyl ketone oxime phenyl 2-pyridyl ketone oxime and diacetyl monooxime with some transition and heavy metal ions in aqueous solution

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 655
صفحه پایان : 662

حميدرضا رجبي
:: Development of a selective and sensitive otation method for determination of trace amounts of cobalt nickel copper and iron in environmental samples

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 26
صفحه پایان : 32

حميدرضا رجبي
:: Cloud point extraction for the determination of copper nickel and cobalt ions in environmental samples by ame atomic absorption spectrometry

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 533
صفحه پایان : 540

حميدرضا رجبي
:: Highly Selective Perchlorate Membrane Electrode Based on Cobalt(III) Schiff Base as a Neutral Carrier

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 258
صفحه پایان : 266

حميدرضا رجبي
:: Synthesis and characterizations of ultra-small ZnS and Zn(1-x)FexS quantum dots in aqueous media and spectroscopic study of their interactions with bovine serum albumin

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 361
صفحه پایان : 369

ا خاني, حميدرضا رجبي, محمد حسن يوسفي, ع ا خسروي, م جان نثاري, م شمسي پور
:: Development of ion imprinted technique for designing nickel ion selective membrane

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 42

وحيد وطن پور, سياوش مدائني, سيروس زين الديني, حميدرضا رجبي
:: Development of a highly selective voltammetric sensor for nanomolar detection of mercury ions using glassy carbon electrode modi ed with a novel ion imprinted polymeric nanobeads and multi-wall carbon nanotubes

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 16
صفحه پایان : 22

محمدباقر قليوند, مجتبي شمسي پور, سارا دهدشتيان, حميدرضا رجبي
:: Flame photometric determination of cesium ion after its preconcentration with nanoparticles imprinted with the cesium-dibenzo-24-crown-8 complex

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : MICROCHIMICA ACTA
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 243
صفحه پایان : 252

مجتبي شمسي پور, حميدرضا رجبي
:: Development of a selective and sensitive voltammetric sensor for propylparaben based on a nano sized molecularly imprinted polymer-carbon paste electrode

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 102
صفحه پایان : 107

محمدباقر قليوند, مجتبي شمسي پور, سارا دهدشتيان, حميدرضا رجبي
:: Ion imprinted polymeric nanoparticles for selective separation and sensitive determination of zinc ions in different matrices

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 24
صفحه پایان : 33

مجتبي شمسي پور , حميدرضا رجبي, سيد مهدي پورمرتضوي, محمود روشني

1 2 3 4 5