گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

مقالات

نوع مقاله :
:: تثير منابع مختلف كودي نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد كتان روغني (Linum usitaissimum L.)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 53

مژگان شكري, عليرضا يدوي, امين صالحي, محسن موحدي دهنوي, راضيه كرمي
:: Improvement of Physiological Indices and Sweet Corn Performance by Sowing Methods and Wheat Residue Mulching Under Two Irrigation Regimes

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Gesunde Pflanzen
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 11

نسرين نيكنام, هوشنگ فرجي, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي
:: بهبود جوانه زني و بنيه بذرهاي دو رقم گندم در رژيمهاي آبياري متفاوت با كاربرد متيل جاسمونات

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 81
صفحه پایان : 96

حميدرضا بلوچي, زهرا جوادي پور, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي, محمود عطارزاده
:: The comparative perspective of phytochemistry and biological properties of theApiaceae family plants

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Scientific Reports
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 12390-1
صفحه پایان : 12390-19

محمد حميديان, امين صالحي, رضا نقي ها, محسن موحدي دهنوي, Ines Castangia, مريم السادات نزادميرفتحي
:: سودمندي توليد علوفه در كشت مخلوط كوشيا (Kochia scoparia)، سسبانيا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) با آب شور

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2021
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 86

محمدرضا غفاريان هدش, عليرضا يدوي, عادل دباغ محمدي نسب, معصومه صالحي, محسن موحدي دهنوي
:: تاثير قارچ مايكوريزا و باكتري حل كننده فسفر بر صفات فيزيولوژيك و عملكرد دانه لوبيا قرمز ( vulgaris Phaseolus ) در رژيمهاي مختلف آبياري

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 62

رقيه تنهائي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, امين صالحي, سميه رفيعي, محمد حميديان
:: Growth parameters, water productivity and aloin content of Aloe vera affected by mycorrhiza and PGPR application under different irrigation regimes

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی : SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1188
صفحه پایان : 1198

راحيل خواجه ييان, امين صالحي, محسن موحدي دهنوي, هوشنگ فرجي, محمد امين كهنمو
:: ارزيابي جوانه زني بذر ساليكورنيا (Salicornia persica) در شرايط ايزو اسمزي با استفاده از مدل هاي زمان رطوبتي و زمان شوري

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 90

طيبه عطايي نسب, حميدرضا بلوچي, علي مرادي, محسن موحدي دهنوي
:: بررسي اثر نيكل بر شاخصهاي رشد، محتواي رنگيزهها، كربوهيدرات محلول، پروتئين كل، تجمع نيكل و فعاليت آنزيم پركسيداز گياه پونه ).L longifolia Mentha)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 215
صفحه پایان : 227

سميرا تقوي, طهماسب آسمانه, محسن موحدي دهنوي
:: بهبود عملكرد كمي و كيفي كلزا با استفاده از باكتري Pseudomonas fluorescens به همراه كود شيميايي فسفره

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 154
صفحه پایان : 176

مژگان صادقي, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي, هوشنگ فرجي
:: Co-application of Mycorrhiza and methyl jasmonate regulates morpho?physiological and antioxidant responses of Crocus sativus (Saffron) under salinity stress conditions

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1402
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : Scientific Reports
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 16

محمد حميديان, محسن موحدي دهنوي, R. Z. Sayyed, Waleed Hassan Almalki, Abdul Gafur, Bahman Fazeli?Nasab
:: تاثير آرايش كاشت بر عملكرد دانه و خصوصيات ريخت شناسي سويا (Glycine max L) در رقابت با علفهاي هرز

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 138
صفحه پایان : 148

زهرا جوزاريان, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, عيسي مقصودي
:: Improving physiological and biochemical responses of dryland canola by selenium foliar application and supplemental irrigation

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی : ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 15

رهام محتشمي, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي, هوشنگ فرجي
:: اثركاربرد كود زيستي نيتروكسين همراه با نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي كلزا (Brassica napus)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2023
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 82

طاهره سهرابي حسن اباد, محسن موحدي دهنوي, امين صالحي, حميدرضا بلوچي
:: بررسي برخي پاسخ هاي مورفو-فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دو رقم بابونه آلماني Matricaria chamomilla) به مايكوريزا در شرايط تنش كم آبي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2022
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 737
صفحه پایان : 749

فاطمه ابراهيمي, امين صالحي, محسن موحدي دهنوي, امين ميرشكاري

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10