گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

مقالات

نوع مقاله :
:: مقايسه شاخص هاي رشد، درصد روغن و عملكرد دانه سه ژنوتيپ كنجد (Sesamum indicum L.) در تراكم هاي مختلف بوته در منطقه رستم، استان فارس

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Oil Plant Production
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 53

ساناز حيدري, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي
:: تا ثير دماها و رطوبت هاي مختلف در طول دوره نگهداري بر شاخص هاي جوانه زني بذور كتان روغني (Linum usitatissimum L.).

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 122

سجاد بلدي, حميدرضا بلوچي, علي مرادي, محسن موحدي دهنوي
:: بهبود عملكرد، درصد روغن و پروتئين كنجد تحت شرايط خشكي با محلول پاشي روي و بور. نشريه توليد گياهان زراعي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 163
صفحه پایان : 180

مرضيه ميثاق, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي, حميدرضا خادم حمزه
:: ت ثير بسترهاي مختلف آلي بر رشد و اجزاي عملكرد لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگين

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 57
صفحه پایان : 72

حميدرضا بلوچي, فاطمه اميني, محسن موحدي دهنوي, محمود عطارزاده
:: اثر غلظت هاي مختلف روي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تنش شوري

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 157
صفحه پایان : 168

پروانه حسين زاده, احمد مهتدي, محسن موحدي دهنوي, طهماسب آسمانه
:: پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد سه تودهي محلي كنجد (Sesamum indicum L.) به تراكم بوته در منطقه رستم، استان فارس

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 91
صفحه پایان : 103

ساناز حيدري, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي
:: Effects of using arbuscular mycorrhizal fungi to alleviate drought stress on the physiological traits and essential oil yield of fennel

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Rhizosphere
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 38

صديقه قيصري زردك, محسن موحدي دهنوي, امين صالحي, مجيد غلامحسيني
:: مقايسه پاسخهاي فيزيولوژيك كتان (Linum usitatissimum L..) به تنش خشكي و شوري و محلولپاشي با اسيد ساليسيليك

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 62

محسن موحدي دهنوي, نسرين نيكنام, يعقوب بهزادي, رهام محتشمي, رضا باقري
:: اثر برهمكنش كلسيم و جاسمونيك اسيد، بر برخي صفات فيزيولوژيك و عملكرد غده سه رقم سيب زميني

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 59

محمد عظيمي گندماني, هوشنگ فرجي, محسن موحدي دهنوي, امين ميرشكاري
:: پاسخ عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيك سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نيتروژن در سطوح مختلف آبياري

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 143
صفحه پایان : 156

مرضيه جليل شش بهره, محسن موحدي دهنوي, بابك بحريني نژاد, امين صالحي
:: اثر محلول پاشي برگي روي و بور بر گياه مادري و غني سازي بذر بر بنيه و شاخصهاي جوانه زني بذر كنجد (Sesamum indicum L.) رقم داراب 1

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 102

سميرا پارسائي, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي
:: تاثير سطوح مختلف نيتروژن، كودهاي زيستي و نانونيتروژن بر عملكرد و كارآيي مصرف نيتروژن سويا در منطقه داراب (استان فارس)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 709
صفحه پایان : 720

سميه شعباني, محسن موحدي دهنوي
:: تثير زمان برداشت و روش خشك كردن بر كيفيت فيزيولوژيك و محتواي قندهاي محلول در بذرهاي باقلا (Vicia faba L.) رقم شامي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 493
صفحه پایان : 506

عزت الله كريمي ارپناهي, علي مرادي, محسن موحدي دهنوي
:: تاثير پرايمينگ بذر و كادميوم بر صفات فيزيولوژيك گياهچه و شاخصهاي جوانه زني بذرهاي توليد شده سورگوم (Sorghum bicolor L.) ژنوتيپ SOR834

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 655
صفحه پایان : 671

عبدالحسين رضايي, حميدرضا بلوچي, محسن موحدي دهنوي, ابراهيم ادهمي
:: تاثير بسترهاي مختلف كاشت بر صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش فلزات سنگين

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 39

حميدرضا بلوچي, فاطمه اميني, محسن موحدي دهنوي, محمود عطارزاده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10