گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

مقالات

نوع مقاله :
:: اثر تنش اسمزي بر شاخص هاي جوانه زني بذور دو گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa) و ماريتيغال (Silybum marianum)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 97
صفحه پایان : 108

حميدرضا بلوچي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي
:: تاثير كلريد سديم بر شاخص هاي جوانه زني بذور دو گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa) و ماريتيغال (Silybum marianum)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 50

حميدرضا بلوچي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي
:: بررسي روغن، پروتئين و عملكرد دانه ارقام كلزا در تاريخ كاشت هاي مختلف در منطقه ياسوج

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 207
صفحه پایان : 222

محمدحسن فلاح هكي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي
:: بررسي خصوصيات كمي و كيفي چهار رقم سويا (Glycine max L.) تحت تاريخ هاي مختلف كاشت در منطقه شهركرد

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 33

هاجر قراخاني بني, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي, سيد مجتبي هاشمي جزي
:: تاثير محلول پاشي روي و پتاسيم بر صفات فيزيولوژيك و عملكرد گلرنگ در شرايط تنش خشكي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

سودابه عابدي, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي, ابراهيم ادهمي
:: ارزيابي فلورسانس كلروفيل و برخي خصوصيات فيزيولوژيك ارقام بهاره كلزا

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

مصطفي علي نقي زاده, محمد عظيمي گندماني, محسن موحدي دهنوي, مسعود دهداري, هوشنگ فرجي
:: ت ثير تنش خشكي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي چهار رقم گلرنگ بهاره در منطقه ياسوج

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 125
صفحه پایان : 134

مينا معراجي پور, محسن موحدي دهنوي, مسعود دهداري, هوشنگ فرجي, ميترا معراجي پور
:: تاثير تاريخ كاشت بر مراحل نموي و صفات كيفي چهار رقم كلزاي پاييزه در ياسوج

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : AAPS Journal
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

محمدحسن فلاح هكي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي, هوشنگ فرجي
:: تاثير تنش شوري بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام بهاره كلزا

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

مصطفي علي نقي زاده, محسن موحدي دهنوي, محمد عظيمي گندماني, مسعود دهداري, هوشنگ فرجي
:: تاثير تنش شوري بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزاي بهاره

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : AAPG BULLETIN
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 70

محمد عظيمي گندماني, مسعود دهداري, هوشنگ فرجي, محسن موحدي دهنوي, مصطفي علي نقي زاده
:: تغييرات ميزان پرولين، قندهاي محلول، گليسين بتائين و پروتئين محلول برگ شش رقم گلرنگ بهاره (tinctorius L. Carthamus) تحت تنش شوري

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 24

زهرا جوادي پور, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي
:: اثر برهمكنش تاريخ كاشت و علفهاي هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم لوبيا سفيد در سميرم

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 29

مليحه كياني, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي
:: اثر تاريخ كاشت بر خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك چهار رقم كلزا در ياسوج

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 65

محمدحسن فلاح هكي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, مهران بنيادي
:: ت ثير پديده هاي بوم شناختي بر مراحل نموي و صفات كيفي چهار رقم كلزاي پاييزه

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 113

محمدحسن فلاح هكي, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي, هوشنگ فرجي
:: اثر نسبتهاي مختلف پليمر سوپر جاذب و كودد امي بر خواص كمي و كيفي سويا تحت تنش خشكي

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 42

خديجه روستايي, محسن موحدي دهنوي, سيد علي خادم, حميدرضا اوليايي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10