گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

مقالات

نوع مقاله :
:: ارزيابي عملكرد زعفران (Crocus sativus L.) در آرايش ها و تراكم هاي مختلف بوته در شرايط كشت بين درختان سيب در منطقه سميرم

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

سيد احسان موسوي, محسن موحدي دهنوي, امين صالحي
:: برهم كنش نيترات كادميوم و ساليسيليك اسيد بر فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدانت، پروتئين محلول و مالوندي آلدهيد برگ گلرنگ (Carthamu tinctorius L.) رقم صفه

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 33

خديجه بادپا, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي
:: اثر دگر آسيبي علف هرز ازمك (Cardaria draba) بر خصوصيات جوانه زني بذور و رشد گياهچه كلزا (Brassica napus) و ذرت شيرين (Zea mays )

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 65

مصطفي قبادي, محمد جواد مصطفوي, محسن موحدي دهنوي, ابوطالب رضايي برشنه
:: بررسي عملكرد، اجزاي عملكرد و ميزان اسانس بابونه آلماني با كاربرد ورمي كمپوست و سطوح آبياري مختلف

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 78

حميدرضا تصديقي, امين صالحي, محسن موحدي دهنوي, يعقوب بهزادي
:: واكنش جوانه زني بذر گلرنگ تحت تنش نيترات كادميوم به پرايمينگ ساليسيليك اسيد. مجله پژوهش هاي بذر ايران

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 181
صفحه پایان : 187

خديجه بادپا, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي
:: How vermicompost rates and mycorrhizal treatments affect quantity and quality yield of Cumin (Cuminum cyminum L.).

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :

امين صالحي, ستار غلامي گنجه, محسن موحدي دهنوي, راحيل خواجه ييان, مجيد غلامحسيني
:: ت ثير سطوح مختلف نيتروژن، كودهاي زيستي و نانو نيتروژن بر برخي صفات كمي و كيفي سويا (Glycine max L.).

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 203
صفحه پایان : 222

سميه شعباني, محسن موحدي دهنوي, عليرضا يدوي, منوچهر دستفال
:: مطالعه عملكرد، اجزاي عملكرد و ميزان اسانس بابونه آلماني در شرايط تنش خشكي و مقادير مختلف ورمي كمپوست

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 62
صفحه پایان : 77

حميدرضا تصديقي, امين صالحي, محسن موحدي دهنوي, يعقوب بهزادي
:: ت ثير محلول پاشي ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر برخي صفات فيزيولوژيك سويا (رقم ويليامز) تحت تنش شوري

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 22

الناز شهبازي زاده, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي
:: بررسي تاثير پيشتيمارهاي مختلف بذر بر جوانهزني و فعاليت برخي آنزيمهاي آنتياكسيداني گياه سرخارگل

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10

خاتون انصاري, امين صالحي, محسن موحدي دهنوي, ساناز حيدري
:: تاثير غلظتهاي مختلف برخي فلزات سنگين بر شاخصهاي جوانه زني و بنيه بذر لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris L.)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 105

فاطمه اميني, حميدرضا بلوچي, محسن موحدي دهنوي, محمود عطارزاده
:: مقايسه تاثير تنش شوري و كم آبي بر رشد و محتواي سديم و پتاسيم گندم نان (Triticum aestivum L.)

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 451
صفحه پایان : 462

محمود عطارزاده, محسن موحدي دهنوي, محمدرضا غفاريان هدش
:: تعيين دوره بحراني كنترل علفهاي هرز آفتابگردان ( Helianthus annuus) در منطقه مباركه اصفهان

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 29

سميه نظريان, عليرضا يدوي, محسن موحدي دهنوي, حميدرضا بلوچي
:: The influence of temperature and moisture content on seed longevity of two genotypes of Linum usitatissimum

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9

حميدرضا بلوچي, سجاد بلدي, علي مرادي, محسن موحدي دهنوي
:: Soybean leaf physiological responses to drought stress improved via enhanced seed zinc and iron concentrations

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 21

محسن موحدي دهنوي, مرضيه جليل شش بهره

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10